ОБЩИ УСЛОВИЯ НА СПОРТЕН КЛУБ

2Fit by Boevski

 

Спортен клуб „2Fit by Boevski” предоставя на своите клиенти зала с площ от 1 600 кв.м., оборудвана с последно поколение тренировъчни уреди и технологии, както и с най-съвременни условия за отмора.
Заниманията в Клуба се ръководят от високо квалифицирани инструктури, които поддържат своя професионализъм с непрекъснато изучаване на актуалните техники и методики за всеки вид спортно занимание.

Спортен клуб „2Fit” предоставя възможност за следните видове занимания:


* Fitness  
* Boxing
* Cycle
* Fitvibe
* Fat burning Yoga
* Bosu
* Tae-bo
* Zumba
* Strip Dance
* Culture Dance
* Aero Dance
* Belly Dance
* X-Ball
* Relax Zone
* Beauty 2Fit

За да се гарантират оптимално физическо здраве и добри резултати от заниманията, Спортен клуб “2Fit” препоръчва началните занимания/ програма да бъдат под надзора на инструкторите.

            Спортен клуб „2Fit” уважава своите членове и очаква същото от тях, съблюдавайки Клубните правила за безопасност на заниманията и действията на територията на Клуба, за хигиена и опазване на добрите нрави. Персоналът на Клуба и клиентите си дължат взаимно уважение, спазване на добрите обноски и толерантно поведение един към друг.
Членове или посетители в нетрезво състояние не се допускат. Разговорите, включително и телефонните, по време на занимания в група са нежелателни. Звукът на мобилните телефони по време на престоя в Клуба е желателно да бъде намален изцяло.

            Членове и/или посетители на спортен клуб „2Fit”  могат да бъдат всички лица на възраст над 16 години. Лица под 16 години не се допускат на територията на Клуба, дори и с придружител. По изрично съгласие на сменния отговорник и при условие, че са с придружител, който е член на Клуба, лица под 16 години могат да получат достъп до зоната „Протеинов бар”, при спазване правилата за консумация на този бар.

Спортен клуб „2Fit” се представлява и управлява от главен управител/собственик и двама сменни управители, до които следва да се отнасят възникналите въпроси и евентуални спорове. Сменните управители са натоварени с правото да следят за спазване на спортния толерантен дух в Клуба и по тяхна преценка всеки член или посетител, който нарушава общоприетите правила за поведение и/или застрашава своето здраве и/или това на околните може да бъде помолен да напусне залата на Клуба. От правомощията на сменните управители е да отнемат членството или правото на следващо посещение. Клубът не дължи връщане за заплатеното от нарушилия правилата на Клуба член или посетител. Всеки член или посетител, който прецени, че несправедливо му е отнето правото на достъп може да се обърне към главния управител.

Членството в Спортен клуб се придобива след одобрение от Управителния съвет на Клуба и закупуване на годишна членска карта. Членството в Клуба включва правото на занимание по всички дейности или по отделни, предпочетени от съответния член. Всеки приет за член на Клуба се съгласява да бъде сниман за персонализация на получаваната магнитна членска карта, в която се съдържа информация за заниманията, до които притежателят има достъп. 
Членството в Клуба е индивидуално. Членската карта не може да бъде преотстъпвана на трети лица.
Представянето на членската карта е задължително при всяко посещение на/в Клуба.

Определяне размера на годишната стойност на членската карта и/или цената за посещение е от компетентността на Управителния съвет и може да бъде променяна без предварително уведомление до членовете или посетителите, като промяната се отнася за следващ период.  

Всеки член или посетител на Клуба, използващ неговите съоръжения трябва да бъде сигурен, че е подходящо екипиран и че здравето и/или моментното му физическо състояние не пораждат опасност за него или за всяко друго лице, което е член или посетител на клуба. Използването на спортни обувки е задължително.
По отношение на всяко лице, упражняващо физическа дейност в залата на Клуба се приема, че е наясно и осъзнава потенциалните рискове, свързани с физически упражнения и доброволно участва в дейностите.
Клубът не поема отговорност за инцидент, нараняване, болест, загуба или нещастен случай, причинени или претърпени от членове или посетители. Спортен клуб „2Fit” е отговорен единствено за вреди, причинени от умишлено неизпълнение или небрежност от страна на Клуба, неговите служители или инструктори. Посетителите са отговорни за собствената си застраховка по отношение на наранявания, загуба или повреда на оборудване.
Всяко лице, което за първи път използва уред и/или влиза в нов час следва да изслуша инструктаж от отговорния треньор/служител за вида на упражненията и реда за тяхното изпълнение, използването на съоръженията, евентуални противопоказания, както и да зададе всички интересуващи го въпроси. Веднъж започнало заниманието си, се приема, че лицето е получило необходимите инструкции и професионални и изчерпателни отговори на интересуващите го въпроси.   
Всяко лице, което посещава залата на Спортен клуб „2Fit by Boevski” се задължава в случай че почувства неразположение по време на заниманията си в Клуба, да уведоми своевременно най-близкия до него служител или инструктор.
При поискване, инструкторите от Клуба изготвят индивидуална тренировъчна програма след предоставяне на информация от заинтересования за потребностите му, очакваната резултатност и физическото му здраве, включително и всякакъв вид заболявания и/или преживени травми.

Спортен клуб „2Fit” не поема отговорност за загуби и вреди на лично имущество на член или посетител на Клуба, оставено без надзор и/или непредадено за съхранение при администратора на Клуба.

В случай на внезапна необходимост от извършване на поправки или други ремонтни дейности и/или дейности по поддръжка, Клубът не дължи предварително известие, но следва да бъдат взети всички необходими мерки за избягване неудобствата за посетителите.
В случай на невъзможност да бъдат провеждани занимания по причина заради, която Клубът отговаря, посетителите имат право на компенсация на часовете им в удобно и за двете страни време. По отношение членовете на Клуба се удължава периода, за който им е членството с броя дни, в който използването на залата е било невъзможно.  Тази разпоредба не се прилага в случаите когaто достъпът до цялата сграда The Mall, в която е разположен Клуба, е ограничен.Спортен клуб „2Fit by Boevski” е щастлив да е Ваш съмишленик
в пробуждането на тялото и добро Ви настроение.
На добър час по пътя към душевно равновесие и
перфектна спортна форма.

2Fit by Boevski

 

 

© 2FIT by Boevski - Информационен уебсайт. Всички права запазени.